Astro Consultation

Library

Kamakala Kali Kavach

Kamakala Kali Kavach is a furious and extreme powerful form of Mahakali. Her Sadhna is performed to eradicate enemies and any negative influences surrounding you. Only a few Sadhak is been fortunate to worship 'Kamkala Kali'. Only 11 masters of this Mahavidya have been reported in Tantric Scriptures who are 1.

॥ अथ कामकलाकाली ध्यानम् ॥ उद्यद्घनाघनाश्लिष्यज्जवा कुसुम सन्निभाम् ॥ मत्तकोकिलनेत्राभां पक्वजम्बूफलप्रभाम् । सुदीर्घप्रपदालम्बि विस्रस्तघनमूर्द्धाजाम् ॥ ज्वलदङ्गार वच्छोण नेत्रत्रितयभूषिताम् । उद्यच्छारदसंपूर्णचन्द्रकोकनदाननाम् ॥ दीर्घदंष्ट्रायुगोदञ्चद् विकराल मुखाम्बुजाम् । वितस्तिमात्र निष्क्रान्त ललज्जिह्वा भयानकाम् ॥ व्यात्ताननतया दृश्यद्वात्रिंशद् दन्तमण्डलाम् । निरन्तरम् वेपमानोत्तमाङ्गा घोररूपिणीम् ॥ अंसासक्तनृमुण्डासृक् पिबन्ती वक़कन्धराम् । सृक् कद्वन्द्वस्रवद्रक्त स्नापितोरोजयुग्मकाम् ॥ उरोजा भोग संसक्त संपतद्रुधिरोच्चयाम् । सशीत्कृतिधयन्तीं तल्लेलिहानरसज्ञया ॥ ललाटे घननारासृग् विहितारुणचित्रकाम् । सद्यश्छिन्नगलद्रक्त नृमुण्डकृतकुण्डलाम् ॥ श्रुतिनद्धकचालम्बिवतंसलसदंसकाम । स्रवदस्रौघया शश्वन्मानव्या मुण्डमालया ॥ आकण्ठ गुल्फलंबिन्यालङ्कृतां केशबद्धया । श्वेतास्थि गुलिका हारग्रैवेयकमहोज्ज्वलाम् ॥ शवदीर्घाङ्गुली पंक्तिमण्डितोरः स्थलस्थिराम् । कठोर पीवरोत्तुङ्ग वक्षोज युगलान्विताम् ॥ महामारकतग्राववेदि श्रोणि परिष्कृताम् । विशाल जघना भोगामतिक्षीण कटिस्थलाम् ॥ अंत्रनद्धार्भक शिरोवलत्किङ्किणि मण्डिताम् । सुपीनषोडश भुजां महाशङ्खाञ्चदङ्गकाम् ॥ शवानां धमनीपुञ्जैर्वेष्टितैः कृतकङ्कणाम् । ग्रथितैः शवकेशस्रग्दामभिः कटिसृत्रिणीम् ॥ शवपोतकरश्रेणी ग्रथनैः कृतमेखलाम् । शोभामानांगुलीं मांसमेदोमज्जांगुलीयकैः ॥ असिं त्रिशूलं चक्रं च शरमंकुशमेव च । लालनं च तथा कर्त्रीमक्षमालां च दक्षिणे ॥ पाशं च परशुं नागं चापं मुद्गरमेव च । शिवापोतं खर्परं च वसासृङ्मेदसान्वितम् ॥ लम्बत्कचं नृमुण्डं च धारयन्तीं स्ववामतः । विलसन्नूपुरां देवीं ग्रथितैः शवपञ्जरैः ॥ श्मशान प्रज्वलद् घोरचिताग्निज्वाल मध्यगाम् । अधोमुख महादीर्घ प्रसुप्त शवपृष्ठगाम् ॥ वमन्मुखानल ज्वालाजाल व्याप्त दिगन्तरम् । प्रोत्थायैव हि तिष्ठन्तीं प्रत्यालीढ पदक्रमाम् ॥ वामदक्षिण संस्थाभ्या नदन्तीभ्यां मुहुर्मुहुः । शिवाभ्यां घोररूपाभ्यां वमन्तीभ्यां महानलम् ॥ विद्युङ्गार वर्णाभ्यां वेष्टितां परमेश्वरीम् । सर्वदैवानुलग्नाभ्यां पश्यन्तीभ्यां महेश्वरीम् ॥ अतीव भाषमाणाभ्यां शिवाभ्यां शोभितां मुहुः । कपालसंस्थं मस्तिष्कं ददतीं च तयोर्द्वयोः ॥ दिगम्बरां मुक्तकेशीमट्टहासां भयानकाम् । सप्तधानद्धनारान्त्रयोगपट्ट विभूषिताम् ॥ संहारभैरवेणैव सार्द्धं संभोगमिच्छतीम् । अतिकामातुरां कालीं हसन्तीं खर्वविग्रहाम् ॥ कोटि कालानल ज्वालान्यक्कारोद्यत् कलेवरम् । महाप्रलय कोट्यर्क्क विद्युदर्बुद सन्निभाम् ॥ कल्पान्तकारणीं कालीं महाभैरवरूपिणीम् । महाभीमां दुर्निरीक्ष्यां सेन्द्रैरपि सुरासुरैः ॥ शत्रुपक्षक्षयकरीं दैत्यदानवसूदनीम् । चिन्तयेदीदृशीं देवीं काली कामकलाभिधाम् ॥

Read more at: https://vadicjagat.co.in/?p=4301

.

speak to our expert !

Speak to our Experts and get instant assistance regarding any query you may have.