Astro Consultation

Library

Devi kavach

Devi Kavacham is considered as a powerful stotram (chant) to nullify negative vibes around you. It acts as an armour in protecting one from any evil spirits. Devi Kavacham was recited by Lord Brahma to sage Markandeya and consists 47 slokas. Lord Brahma praises Goddess Parvati in nine different forms of Mother Divine. Lord Brahma solicits each one to recite Devi Kavacham and seek blessings of the Devis

Om Sri Sri Devya: Kavakham

ॐ Asya Srichandikavachasya Brahma Rishi: Anushtupa Chhandah, 
Chamunda Deity, Angnayasoktamataro Bijam, Digbandadevastattvam, 
Sreejgadambapriyarthe Saptashtipathagatwane Jpe appropriation:

ॐ Namaskandikaya॥

Markandey Uwach

ॐ If necessary
Yannah Kasyachidamkhanam Tanme Bruhi Pitamah

Brahmovach

Asti Guhyatam Vip Sarvabhutopakarakam
Devyastu Kavachanam Punyam Tachhranushva Mahamune 429

First Shailputri f Second Brahmacharini.
Third Chandraghantetti Kushmandetti Chaturthkam 739

Pancham Skandamateti Shashtam Katyayaneti Ch.
Saptam Kalratriati Mahagauriti Chashtamam 9

Navam Siddhidatri Ch Navadurga: Prakritita.
Utkanyeteni namani brahmnaiva mahatmna 459

Agnina Dahyamanastu ShatruMadhe Gato rane.
Poisonous fortress, Chev Bhaarta: Sharanam Gata: ॥६॥

Na tesht jayate kenchidshubhan rasankte
Nāpadya tasya pashyāmi shokdःkhbhāya न ni हि॥७

Yaistu bhaktya smrita nunantha tantra vikas: Prajayate.
This twentieth conscience devesh rakshan has a lot of doubt: ॥८

Phantasy Institution Tu Chamunda Varahi Mahishasana.
Andri Gajasamarudha Vaishnavi Garudasana॥

Maheshwari Vrishrudha Kaumari Shikhiwana.
Lakshmi: Padmasana Devi Padmahasta Haripriya 7109

Shvetarupadhara Devi Ishvari Vrishavahana.
Brahmi hansamarudha sarvabharanbhushita 4119

Ityeta Matara: Sarva: Sarvayogasamnavita.
Nanabharanshobhadhya Nanaratnopashobhita: 4129

Drishnte Rathmarudha Devya: Krodhasamakula.
Sankhan Chakram Gaddan Shakti Halancha Mussalayudham 7139

Khetkan Tomran Chav Parshu Pashmev Ch.
Kuntayudham trishulam ch shargagamayudhamuttam 7179

Daityyanam dehānāsāya bhaktānāmbhāyaya f.
Dharayantyayadhanyanthan devanan hittay va 7159

Namasteastu Maharaudre Mahaghorparakramme.
Mahabale Mahotsahe Mahabhayavinashini 7189

Tragedy mother goddess viciously evil enemies
Oriental rakshatu mamandri agnayyamagnidevata 7179

Dakshinesvatu Varahi Nairutyaan Kharagdharini.
Waratya Varuni Raksveda Vayavya Mrigavahini 7189

Udichyana Patu Kaumari Aishanya Shuladharini.
Raksheedadhasta Vaishnavi in ​​the Universe and 419

And Das Disho Rakshechamunda cremation.
Chaitra Patu Vijaya Patu in Jaya page 4209

Ajita vamaparshe tu ye south chaparajita.
Shikhamudyotini Raksheduma Moorthy System 621 9

Maladhari lalate f bhruvau raksheda yashaswini.
Trinetra Ch Bhurvormadhyay Yamaghanta Ch Nasike 6229

Sankhini Chakshushormadhyay Shrotrayordwarawasini.
Kapolou Kalika Rakshetkarnamule Tu Shankari 6239

Nasalia sugandha f Uttarosthe ch Churchika.
Adhare chamritakala jihwaian ch saraswati 4279

Dantan Rakshtu Kaumari Kanteshde Tu Chandika.
Ghantikan Chitraghanta Ch Mahamaya Ch Taluke 7259

Kamakshi Chibukan Raksveda Vrchman Sarvamngala.
Grivayana Bhadrakali Ch Parangavanshe Dhanurdhari 4249

Nilgriva Outcrop Nalikan Nalkubari.
Skandhyo: Vajradharini 4279 in the Khaghini Rakshada Bahu

Hastiyordandini Rakshedambika Changulishu Ch.
Nakhanchhuleshwari Rakshetkuxhau Rakshetkuleshwari 4279

Breastau Rakshenmahadevi Manah: Shokavinashini.
Hridaye Lalitha Devi Udre Shuladharini 429

Nabhof Kamini Raksheda Guhyam Guhyeshwari and.
Pootana Kamika Medhra Gude Mahishwahini 7309

Katya Bhagwati Rakshejjanuni Vindhyavasini.
Janghe mahabala rakshetsarvakamapradayini 4319

Gulfiornarasinhi f paadpeje tu taizasi.
Padangulishu Sri Rakshetpadapadhasthalvasini 4329

Nakhan Dantrakarali f Keshanshvaivardhvakeshini.
Pomegranous cowberry skin, Vagishwari and 43339

Parvati.
Antrani Kalratrisch Pittam Ch Mukuteshwari 7389

Padmavati Padmakoshe Kafe Chudamanistha.
Volcano Nakhjwalaambhedya Sarvandeshu 7359

Shukracharya is the protector of Chhatreshwari in the universe.
Ego, mind, intellect, protection, religion, 4379

Pranapanau and Vyanamudancha Samakam
Vajrahasta ma rakshettpranam kalyanamohana 4389

I want to touch my words, I touch my elf.
Sattvam Rajastamashchaiv Rakshennarayani Sada 7389

Ayu Rakshatu Varahi Dharmam Rakshatu Vaishnavi.
Yes, Kirtincha Laxmi Ch Dhan Vidya Vidya Chakramini 4397

Rakshetpasunme Raksha Chandike in Gotramindrani.
Putra Rakshenmahalakshibarbharyan Rakshatu Bhairavi 409

Panthanam Suptha Rakshenmargam Kshemkari and.
Rajdwara Mahalakshmirvijaya Sarvastha Stabha 419

Raksheen Tum Yatsthanam Vrijitam Kavachen Tu.
Devi Jayanti Papashini 429 in Tatsarvan Raksha

Padmakam na gachchettu yadicachchhubhmatman.
Kavachenavritto nityam yatra yatraiv gachti 439

Tatra tatarthalabhash vijaya: universal
This is why worry-free work
Parameshvaryamtulam Prapasyate Bhootle Pumen ॥४४ ॥४४

Nirbhayo Jayate Mortha: Sangrameshparajit:
Trilokye tu bhavetpujya: kavachenavrita: pumana 659

Idu devya: Kavachman devanampi raryam.
Here: Pathetpratyo Nityam Trisindhya Tribute: ॥४६

Divine Art Bhavettasya Trailokyeshvaparajitha.
Jeeved Varsha santag sagramapamrityuvarjitha: ४७॥

Nasnanti Vyadhyay: Survey lutevashotadaya:.
Sthavaran Jangam Chaiv Artificial Chap Yadvishmam

Abhicharani Sarvani Mantrayantrani Bhootle.
Bhuchara: Khechrashachaiv Hydrophysicist: ॥४ ९॥

Sahaja Kulja Mala Dakini Shakini and.
Antarakshara Ghara Dakinyashch Mahabala: 7509

Grahabhutpishachacha Yakshagandharvaraksaha.
Brahmarakshasvetala: Kushmanda Bhairavadaya: 4519

Nashanti darshanasattasya kavache heart condition.
Manonantiribhaveda Ragnastejovriddhikaran Param 6529

Yasha Vardhte Sopi Kirtimanditbhule.
Japetsaptashtin Chandi Kritwa Tu Kavacham Pura 4539

Yavadbhumandalam dhatte sashailavanakanam.
Tavattishthi Medinyan Santi: Putra Pautriki 4579

Dehante Paramam Place Yatsurairepi Raream.
Prapanoti Purusho Nityam Mahamayaprasadat: 4559

Laboring Paraman Rupam Shiven cum Modate

Iti Devya: Kavachman Sampoornam.

Om Sri Sri Devya: Kavakham

ॐ Asya Srichandikavachasya Brahma Rishi: Anushtupa Chhandah, 
Chamunda Deity, Angnayasoktamataro Bijam, Digbandadevastattvam, 
Sreejgadambapriyarthe Saptashtipathagatwane Jpe appropriation:

ॐ Namaskandikaya॥

Markandey Uwach

ॐ If necessary
Yannah Kasyachidamkhanam Tanme Bruhi Pitamah

Brahmovach

Asti Guhyatam Vip Sarvabhutopakarakam
Devyastu Kavachanam Punyam Tachhranushva Mahamune 429

First Shailputri f Second Brahmacharini.
Third Chandraghantetti Kushmandetti Chaturthkam 739

Pancham Skandamateti Shashtam Katyayaneti Ch.
Saptam Kalratriati Mahagauriti Chashtamam 9

Navam Siddhidatri Ch Navadurga: Prakritita.
Utkanyeteni namani brahmnaiva mahatmna 459

Agnina Dahyamanastu ShatruMadhe Gato rane.
Poisonous fortress, Chev Bhaarta: Sharanam Gata: ॥६॥

Na tesht jayate kenchidshubhan rasankte
Nāpadya tasya pashyāmi shokdःkhbhāya न ni हि॥७

Yaistu bhaktya smrita nunantha tantra vikas: Prajayate.
This twentieth conscience devesh rakshan has a lot of doubt: ॥८

Phantasy Institution Tu Chamunda Varahi Mahishasana.
Andri Gajasamarudha Vaishnavi Garudasana॥

Maheshwari Vrishrudha Kaumari Shikhiwana.
Lakshmi: Padmasana Devi Padmahasta Haripriya 7109

Shvetarupadhara Devi Ishvari Vrishavahana.
Brahmi hansamarudha sarvabharanbhushita 4119

Ityeta Matara: Sarva: Sarvayogasamnavita.
Nanabharanshobhadhya Nanaratnopashobhita: 4129

Drishnte Rathmarudha Devya: Krodhasamakula.
Sankhan Chakram Gaddan Shakti Halancha Mussalayudham 7139

Khetkan Tomran Chav Parshu Pashmev Ch.
Kuntayudham trishulam ch shargagamayudhamuttam 7179

Daityyanam dehānāsāya bhaktānāmbhāyaya f.
Dharayantyayadhanyanthan devanan hittay va 7159

Namasteastu Maharaudre Mahaghorparakramme.
Mahabale Mahotsahe Mahabhayavinashini 7189

Tragedy mother goddess viciously evil enemies
Oriental rakshatu mamandri agnayyamagnidevata 7179

Dakshinesvatu Varahi Nairutyaan Kharagdharini.
Waratya Varuni Raksveda Vayavya Mrigavahini 7189

Udichyana Patu Kaumari Aishanya Shuladharini.
Raksheedadhasta Vaishnavi in ​​the Universe and 419

And Das Disho Rakshechamunda cremation.
Chaitra Patu Vijaya Patu in Jaya page 4209

Ajita vamaparshe tu ye south chaparajita.
Shikhamudyotini Raksheduma Moorthy System 621 9

Maladhari lalate f bhruvau raksheda yashaswini.
Trinetra Ch Bhurvormadhyay Yamaghanta Ch Nasike 6229

Sankhini Chakshushormadhyay Shrotrayordwarawasini.
Kapolou Kalika Rakshetkarnamule Tu Shankari 6239

Nasalia sugandha f Uttarosthe ch Churchika.
Adhare chamritakala jihwaian ch saraswati 4279

Dantan Rakshtu Kaumari Kanteshde Tu Chandika.
Ghantikan Chitraghanta Ch Mahamaya Ch Taluke 7259

Kamakshi Chibukan Raksveda Vrchman Sarvamngala.
Grivayana Bhadrakali Ch Parangavanshe Dhanurdhari 4249

Nilgriva Outcrop Nalikan Nalkubari.
Skandhyo: Vajradharini 4279 in the Khaghini Rakshada Bahu

Hastiyordandini Rakshedambika Changulishu Ch.
Nakhanchhuleshwari Rakshetkuxhau Rakshetkuleshwari 4279

Breastau Rakshenmahadevi Manah: Shokavinashini.
Hridaye Lalitha Devi Udre Shuladharini 429

Nabhof Kamini Raksheda Guhyam Guhyeshwari and.
Pootana Kamika Medhra Gude Mahishwahini 7309

Katya Bhagwati Rakshejjanuni Vindhyavasini.
Janghe mahabala rakshetsarvakamapradayini 4319

Gulfiornarasinhi f paadpeje tu taizasi.
Padangulishu Sri Rakshetpadapadhasthalvasini 4329

Nakhan Dantrakarali f Keshanshvaivardhvakeshini.
Pomegranous cowberry skin, Vagishwari and 43339

Parvati.
Antrani Kalratrisch Pittam Ch Mukuteshwari 7389

Padmavati Padmakoshe Kafe Chudamanistha.
Volcano Nakhjwalaambhedya Sarvandeshu 7359

Shukracharya is the protector of Chhatreshwari in the universe.
Ego, mind, intellect, protection, religion, 4379

Pranapanau and Vyanamudancha Samakam
Vajrahasta ma rakshettpranam kalyanamohana 4389

I want to touch my words, I touch my elf.
Sattvam Rajastamashchaiv Rakshennarayani Sada 7389

Ayu Rakshatu Varahi Dharmam Rakshatu Vaishnavi.
Yes, Kirtincha Laxmi Ch Dhan Vidya Vidya Chakramini 4397

Rakshetpasunme Raksha Chandike in Gotramindrani.
Putra Rakshenmahalakshibarbharyan Rakshatu Bhairavi 409

Panthanam Suptha Rakshenmargam Kshemkari and.
Rajdwara Mahalakshmirvijaya Sarvastha Stabha 419

Raksheen Tum Yatsthanam Vrijitam Kavachen Tu.
Devi Jayanti Papashini 429 in Tatsarvan Raksha

Padmakam na gachchettu yadicachchhubhmatman.
Kavachenavritto nityam yatra yatraiv gachti 439

Tatra tatarthalabhash vijaya: universal
This is why worry-free work
Parameshvaryamtulam Prapasyate Bhootle Pumen ॥४४ ॥४४

Nirbhayo Jayate Mortha: Sangrameshparajit:
Trilokye tu bhavetpujya: kavachenavrita: pumana 659

Idu devya: Kavachman devanampi raryam.
Here: Pathetpratyo Nityam Trisindhya Tribute: ॥४६

Divine Art Bhavettasya Trailokyeshvaparajitha.
Jeeved Varsha santag sagramapamrityuvarjitha: ४७॥

Nasnanti Vyadhyay: Survey lutevashotadaya:.
Sthavaran Jangam Chaiv Artificial Chap Yadvishmam

Abhicharani Sarvani Mantrayantrani Bhootle.
Bhuchara: Khechrashachaiv Hydrophysicist: ॥४ ९॥

Sahaja Kulja Mala Dakini Shakini and.
Antarakshara Ghara Dakinyashch Mahabala: 7509

Grahabhutpishachacha Yakshagandharvaraksaha.
Brahmarakshasvetala: Kushmanda Bhairavadaya: 4519

Nashanti darshanasattasya kavache heart condition.
Manonantiribhaveda Ragnastejovriddhikaran Param 6529

Yasha Vardhte Sopi Kirtimanditbhule.
Japetsaptashtin Chandi Kritwa Tu Kavacham Pura 4539

Yavadbhumandalam dhatte sashailavanakanam.
Tavattishthi Medinyan Santi: Putra Pautriki 4579

Dehante Paramam Place Yatsurairepi Raream.
Prapanoti Purusho Nityam Mahamayaprasadat: 4559

Laboring Paraman Rupam Shiven cum Modate

Iti Devya: Kavachman Sampoornam.

speak to our expert !

Speak to our Experts and get instant assistance regarding any query you may have.